ประกาศระเบียบวาระว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551

  
    จังหวัดเชียงใหม่โดยทุกภาคส่วนร่วมกันประกาศระเบียบวาระว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามและประกาศระเบียบวาระจังหวัดเชียงใหม่ว่าด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเพื่อประกาศให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับทราบว่า ทุกภาคส่วนมีความพร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน
สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ปี 2550 – 2554 ผ่านการพิจารณาทบทวนและผ่านเวทีประชาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการแปลงสู่การปฏิบัติมาบ้างแล้วบางส่วน ประกอบกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลมีความสอดคล้องกัน โดยเน้นการดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดให้มีการประกาศยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2550-2554 และยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขปี 2551 เป็นระเบียบวาระของจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว
 
6 พฤศจิกายน 2550 , 19:43 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่