ส่งเสริมอาชีพสตรีในชนบทให้มีอาชีพ สร้างรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

  
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการส่งเสริมอาชีพสตรีในชนบทให้มีอาชีพ สร้างรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีผู้ผ่านการอบรมปีละ 30,000 คน ปัจจุบันมีผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด
นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีชนบท ปี 2550 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากความห่วงใยในสตรีชนบทและกลุ่มสตรีว่างงาน ที่หลังจากฤดูกาลเกี่ยวเกี่ยวมักจะอพยพไปหางานทำในนิคมอุตสาหกรรมหรือเมืองใหญ่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่ออบรมให้สตรีเหล่านี้มีอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ไม่ทิ้งถิ่นฐาน โดยการส่งเสริมแปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า และอื่น ๆ ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ และประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่สตรีเหล่านี้ โดยแต่ละปีจะมีสตรีที่ผ่านการอบรมกว่า 30,000 คน
ปัจจุบันผลิตผลจากกลุ่มสตรีที่ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับการยอมรับและมีตลาดในระดับดี เช่น ผ้าห่มจากจังหวัดลำพูน กลุ่มผลิตกาแฟครบวงจรที่จังหวัดระนอง เสื้อผ้าทอจากอำเภอแม่ริม โดยที่ผ่านมาเมื่อมีภัยหนาว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งซื้อผ้าห่มจากกลุ่มสตรีลำพูนเป็นประจำ เพราะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
 
7 พฤศจิกายน 2550 , 12:38 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่