คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีตั้งเป้าส่งเสริมให้สตรีมีบทบาททางการเมืองสูงถึงร้อยละ 20

  
    คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีตั้งเป้าส่งเสริมให้สตรีมีบทบาททางการเมืองสูงถึงร้อยละ 20 ขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน นี้ เป็นการประนีประนอม ให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้ โดยดูแลผู้กระทำผิดเพื่อบำบัดเยียวยา และให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำ นับเป็นมิติใหม่ของประเทศในอาเซียน และประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีแนวปฏิบัติในลักษณะนี้ ทั้งนี้จากสถิติของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศพบว่ามีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายทุกประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมบทบาทสตรีในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลมิติทางการศึกษาพบว่า ปัจจุบันผู้หญิงจบการศึกษาระดับปริญญามากกว่าผู้ชาย ขณะเดียวกันมิติทางการเมืองนั้น ปี 2550-2552 เป็นช่วงปีแห่งการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยพบว่ามีสัดส่วนของผู้หญิงเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองเพิ่มขึ้นทุกปี จากเมื่อปี 2544 ประมาณร้อยละ 5.6 เป็น ร้อยละ 11 ในปัจจุบัน โดยจะพยายามผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนผู้หญิงทางการเมืองให้ได้ร้อยละ 20
สำหรับด้านอนามัยเจริญพันธุ์นั้นมีข้อมูลว่าผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย ดังนั้นการประกันสุขภาพจะช่วยได้มาก ประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 6 นี้คือจะมีการส่งเสริมให้สตรีมีโอกาสลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยเปิดโอกาสให้สตรีเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น
 
8 พฤศจิกายน 2550 , 17:17 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่