ประชุมสตรีอาเซียนที่เชียงใหม่

  
     ตัวแทนสตรีทั้งในและนอกอาเซียน 13 ประเทศร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางกรอบพิมพ์เขียวเกี่ยวกับบทบาทสตรีในมิติต่าง ๆ
นางเอื้อจิตร วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสตรีจากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ และนอกอาเซียน 3 ประเทศคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสตรี และพิจารณาโครงการที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและภาวะผู้นำสตรี โดยเฉพาะสตรีที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวอย่างที่ดีของผู้นำสตรีอาเซียน และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแต่ละประเทศ อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมั่นคงในอนาคต โดยประเทศไทยได้เสนอเรื่องวิธีการเพิ่มศักยภาพของสตรี ทั้งการเตรียมการลงรับสมัครเลือกตั้ง การสร้างความความใจและความตระหนักของสตรีเพื่อร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ขณะที่นายออง เคน ยอง เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอแบบพิมพ์เขียวเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในมิติต่าง ๆ ด้วย โดยมีประเด็นที่น่าห่วงใยสำหรับสตรีในอาเซียนคือ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่สตรีเป็นฝ่ายถูกกระทำ และปัญหาการค้ามนุษย์และเด็ก ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมแก้ให้ปัญหาดังกล่าวลดความรุนแรงลง
 
8 พฤศจิกายน 2550 , 17:18 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่