ผลิตผลโครงการหลวงเมื่อปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 360 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้สูงกว่า 380 ล้านบาท

  
     ผลิตผลโครงการหลวงเมื่อปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 360 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้สูงกว่า 380 ล้านบาท โดยปีนี้ได้มุ่งเน้นผลิตพืชผักคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง โครงการหลวง จัดสัมมนาผลและแผนการดำเนินงาน การส่งเสริมการผลิตผักและสมุนไพร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้มอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง โครงการหลวง กล่าวว่าผลผลิตโครงการหลวงจาก 38 โครงการ มีเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 130,000 คน ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีกว่า 360 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 380 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะพืชผักที่ผลิตจำหน่ายเพิ่มขึ้น มีผลผลิตตลอดทั้งปี ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย จึงสามารถแข่งขันในตลาดได้ ขณะที่ฤดูฝนและฤดูแล้งมีผลผลิตลดลงไปบ้าง ก็ได้คิดค้นวิธีการปลูกในโรงเรือนเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องภาวะอากาศ พืชผักจะได้ผลผลิตดี ไม่เน่าเสียง่าย โดยในปีงบประมาณนี้โครงการหลวงได้เน้นมุ่งผลิตพืชผักคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง โครงการหลวงยังกล่าวด้วยว่า จากเดิมที่หลายฝ่ายวิตกว่าสินค้าจากจีนจะเข้ามาตีตลาดสินค้าโครงการหลวงนั้น ขณะนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสินค้าโครงการหลวงมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ถึงความสะอาดปลอดภัย จึงสามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ขณะที่ผลของ JTEPA ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจะส่งผลให้สินค้าเกษตรของญี่ปุ่นเข้ามาในไทยนั้น ก็เชื่อว่าสินค้าญี่ปุ่นคุณภาพสูงมากและมีราคาสูงมากด้วย จึงจะได้ตลาดลูกค้าอีกระดับหนึ่งที่มีกำลังซื้อ ขณะเดียวกันโครงการหลวงได้เริ่มทดลองทำตลาดต่างประเทศแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมาได้ส่งพืชผักไปที่สิงคโปร์และใต้หวันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และกำลังศึกษาตลาดยุโรปโดยจะส่งสมุนไพรอินทรีย์ไปทดลองตลาด
 
8 พฤศจิกายน 2550 , 17:20 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่