สร้างเครือข่ายไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและให้คำปรึกษาในทุกชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมดำเนินการสร้างและประสานเครือข่ายการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและให้คำปรึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชน
นางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ร.อ.หญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องตามโครงการสร้างเครือข่ายการประนอมข้อมพิพาทและให้คำปรึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่ โดยเป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา หลังจากได้ดำเนินการบางส่วนคืองานไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามเพื่อสร้างและประสานเครือข่ายร่วมกัน
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางบประมาณการประชาสัมพันธ์ที่เทศบาลนครเชียงใหม่สนับสนุนโครงการดังกล่าวตามที่ได้ตกลงกันไว้ และการเข้าร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในงานของศาลเยาวชนและงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท รวมถึงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนในแต่ละแขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน หลังจากประชุมแล้ว ได้มีพิธีส่งมอบบอร์ดประชาสัมพันธ์งานไกล่เกลี่ยของศาลเยาวชนจำนวน 4 บอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ที่ทำการแขวงทั้ง 4 แขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่
 
8 พฤศจิกายน 2550 , 18:48 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่