การสร้างฝายต้นน้ำลำธารของชาวตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากหนึ่งกิจกรรมเกิดผลประโยชน์ถึง 3 ประการ

  
    ฝายต้นน้ำลำธารของชาวตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ 80 ฝาย 80 พรรษา มหามงคล นอกจากจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้ว ยังสามารถฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้กลับคืนมา รวมทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในพื้นที่
ตามที่ภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 อำเภอแม่อาย สวนส้มธนาธร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่ตำบลท่าตอน ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ 80 ฝาย 80 พรรษา มหามงคล เพื่อเก็บกักรักษาน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยนำเอาแนวพระราชดำริการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำมาใช้
นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่อายกล่าวว่า การสร้างฝายต้นน้ำตามโครงการนี้ ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งแรงงานที่ใช้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังแสดงถึงความเข้าใจและความรักความสามัคคีของประชาชนในทุกภาคส่วนอีกด้วย
นอกจากจะได้ผลผลิตโดยตรงคือน้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้งแล้ว สิ่งที่จะได้ตามมาพร้อมกับน้ำยังมีผืนป่า สัตว์ป่า รวมทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ฟื้นฟูกลับมา ซึ่งจะเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่อายอีกแห่งหนึ่งในอนาคต
โครงการทำดีเพื่อพ่อ 80 ฝาย 80 พรรษา มหามงคล ที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการนำเอาแนวพระราชดำริมาดำเนินการในชุมชน ซึ่งจากหนึ่งกิจกรรมนี้มีผลลัพธ์ที่ได้อย่างน้อย 3 ประการคือ ได้น้ำไว้ใช้ร่วมกัน ได้สภาพธรรมชาติกลับคืนมา และที่สำคัญได้สิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ นั่นคือน้ำใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อกัน
 
11 พฤศจิกายน 2550 , 16:58 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่