อบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งและความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่ชั้นในแก่สภาเด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ

  
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งและความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่ชั้นในแก่สภาเด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดการอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งและความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่ชั้นใน ที่โรงแรมศิรินาถการ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน
นายสาธิต อภัยโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาด้านเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในแนวนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและนำสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในยามที่กำลังประสบปัญหาหลายด้านในขณะนี้
นอกจากนั้น การอบรมครั้งนี้ยังเป็นแนวทางให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลและพิทักษ์สิทธิตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ที่จะเป็นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องดูแลพัฒนากลุ่มเป้าหมายอื่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปได้
 
15 พฤศจิกายน 2550 , 17:20 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่