วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ มหาบุรุษล้านนา เจ้าหลวงกาวิละ

  
    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ มหาบุรุษล้านนา เจ้าหลวงกาวิละ โดยศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรและนักแสดงกิตติมศักดิ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จึงได้จัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เพื่อเชิดชูวีรกรรมของเจ้าหลวงเชียงใหม่ เรื่อง มหาบุรุษล้านนา เจ้าหลวงกาวิละ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และหารายได้สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กล่าวว่า การแสดงละครปีนี้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ประชาชน ซึ่งละครเรื่องนี้ หากประสบความสำเร็จก็จะขยายผลการแสดงในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ละครอิงประวัติศาสตร์ มหาบุรุษล้านนา เจ้าหลวงกาวิละ จัดแสดงรอบประชาชนทั่วไปวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2550 รอบ 10.00 และรอบ 14.00 น. บัตรราคา 100 บาท, 150 บาท และ 200 บาท ส่วนรอบนักเรียนนักศึกษา บัตรราคา 50 บาท จัดแสดงระหว่างวันที่ 19-23 และ 26-30 พฤศจิกายน 2550 รอบ 09.00 และ 13.00 น. สถานศึกษาใดสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5328-3560
 
17 พฤศจิกายน 2550 , 17:25 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่