เอดส์เน็ท จัดงาน แนมอดีต เบิ่งอนาคต เอดส์เน็ท ผ่อหน้า เหลียวหลัง 10 ปี แห่งความสำเร็จและท้าทาย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์จัดกิจกรรมเพื่อสะท้อน เผยแพร่ผลงานและกำหนดทิศทางการดำเนินงานเนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบรอบ 10 ปี
มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ หรือเอดส์เน็ท จัดงาน แนมอดีต เบิ่งอนาคต เอดส์เน็ท ผ่อหน้า เหลียวหลัง 10 ปี แห่งความสำเร็จและท้าทาย ในกลุ่มเครือข่ายทั้งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและสะท้อนผลการดำเนินงาน เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งมองทิศทางในอนาคต ตลอดจนการนำเสนอประเด็นการแก้ไขปัญหา เอชไอวี เอดส์ ต่อนโยบายรัฐ
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน รองประธานเครือข่ายกล่าวว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและละเอียดอ่อน เพราะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดมักเกิดขึ้นในที่ลับ ประกอบกับระยะหลังรัฐบาลได้ลดงบประมาณด้านนี้ลงไปมาก องค์กรด้านเอกชนจึงนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ หรือเอดส์เน็ท ได้ประสานการระดมทรัพยากร วิชาการ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านเอดส์ทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ
 
19 พฤศจิกายน 2550 , 15:39 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่