รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมแก้ไขปัญหาผังเมืองย่านวัดเกตการาม

  
     รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมแก้ไขปัญหาผังเมืองย่านวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดแก่ทุกฝ่าย
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนผู้ที่ได้ยื่นคำร้องและข้อคัดค้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริเวณชุมชนย่านวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำหนดผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2550 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนชาวบ้านย่านวัดเกตร่วมประชุม โดยเรียกร้องให้แก้ไขเปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสีแดงเป็นสีพิเศษอื่นที่หมายถึงที่อยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างมีคุณภาพและร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ให้ยกเลิกโครงการขยายถนนทุกสายในย่านวัดเกต จัดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ประกาศถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนประวัติศาสตร์ อีกทั้งให้มีคณะกรรมการร่วมพิจารณาข้อกฎหมายที่ขัดแย้ง ส่งประกาศเกี่ยวกับผังเมืองระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ให้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยควบคุมพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อยุติ และทบทวนแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ซึ่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้ผังเมืองรวมเชียงใหม่ได้ขาดอายุไปหลายเดือน การจัดทำผังเมืองรวมต้องคำนึงถึง 3 ส่วนคือคนที่อยู่เดิม คนที่มาใหม่กับคนที่ไป ๆ มา ๆ ทั้งธุรกิจและอนุรักษ์จะต้องไปด้วยกันได้บนพื้นฐานของความพอดีภายใต้ความเป็นธรรมของสังคม
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองยังกล่าวด้วยว่ายินดีที่จะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณา อีกทั้งพร้อมจะให้มีการตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนดูแลปัญหาดังกล่าว อีกทั้งขอให้กลุ่มผู้เรียกร้องได้ประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยแก้ไขผังเมืองดังกล่าวด้วย
 
19 พฤศจิกายน 2550 , 18:59 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรารถนา สวท.เชียงใหม่