ประชุมวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วงการเลือกตั้ง

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้จัดรายการวิทยุชมชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง
นายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคมนี้ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ในฐานะที่วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และสามารถถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 75 อีกทั้งให้ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการรายงานและจัดรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ถูกต้อง โดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากฎหมายเลือกตั้งใหม่ที่ออกมาให้ความเป็นธรรมแก่ทุกพรรค ทั้งพรรคใหม่ พรรคเล็ก และมีแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ผู้จัดรายการวิทยุชุมชนควรทราบ ขณะเดียวกันวิทยุชุมชนบางแห่งมีข้อมูลว่ามีนักการเมืองเป็นนายทุน การดำเนินรายการช่วงการเลือกตั้งมีความล่อแหลม และมีกฎหมายควบคุมอยู่
ในการประชุมดังกล่าวมีเครือข่ายวิทยุชุมชน 164 แห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งนี้วิทยุชุมชนทั้งหมดยังไม่เคยผ่านการรายงานข่าวหรือจัดรายการในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่จะต้องรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
 
20 พฤศจิกายน 2550 , 18:26 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่