สวท.ในภาคเหนือตอนบนพร้อมเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงสถานการณ์วันเลือกตั้ง

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพร้อมเป็นแม่ข่ายให้วิทยุชุมชนรับสัญญาณถ่ายทอดสถานการณ์ในวันเลือกตั้ง
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน 164 เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ โดยกล่าวว่าในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดนั้นมีความพร้อมที่จะเป็นแม่ข่ายรายงานสดการเลือกตั้งในพื้นที่ พร้อมทั้ง Update ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไซต์ทั้งก่อนเลือกตั้ง วันเลือกตั้งจนกระทั่งสรุปผลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในวันเลือกตั้งนั้นหากวิทยุชุมชนรายใดต้องการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดก็สามารถทำได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
ล่าสุดสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 164 เครือข่ายได้ข้อตกลงว่าจะเชื่อมโยงสัญญาณรายงานการเลือกตั้งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดทีมลงพื้นที่ทุกอำเภอเพื่อรายงานสถานการณ์การลงคะแนนด้วย
 
20 พฤศจิกายน 2550 , 18:27 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่