แม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำชุมชน

  
     แม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำชุมชนในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
พลโทสำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการปิดล้อมทางยุทธศาสตร์ ประจำปี 2551 ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยได้คัดเลือกผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จัดการอบรมที่โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรู้และเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริอย่างแท้จริง และสามารถนำไปขยายผลให้กับประชาชนในชุมชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้จริง อันจะส่งผลถึงความเป็นอยู่ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงชีวิตในทางสายกลางและมีเหตุผล ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด
สำหรับการอบรมดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มีตัวแทนผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 66 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน ร่วมอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
26 พฤศจิกายน 2550 , 17:38 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่