แผนธุรกิจ 3 รูปแบบเสนอเป็นทางออกให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
     ทีมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำแผนธุรกิจ 3 รูปแบบเสนอเป็นทางออกให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำแผนธุรกิจให้แก่โครงการเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี โดยก่อนหน้านี้ได้เชิญตัวแทนภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็นและสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการจัดทำแผนธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งด้านเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนไปพร้อม ๆ กัน โดยนายอภิชาติ ชมภูนุชและนายเดชนะ สิโรรส นักวิชาการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอรูปแบบแผนธุรกิจ 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ดำเนินกิจกรรมโดยไนท์ซาฟารีเอง โดยจ้างผู้บริหารคนเดียว ปรับปรุงส่วนที่มีอยู่เดิม ทำตลาดเน้นกลุ่มเยาวชนไม่เปิดสัมปทานให้เอกชน รูปแบบที่ 2 จ้างทีมบริหารและเปิดสัมปทานบางส่วน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและทำกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่ม และรูปแบบที่ 3 นำรูปแบบที่ 1และ 2 รวมกันโดยเปิดสัมปทานให้เอกชนและรับส่วนแบ่งกำไร โดยการนำเสนอดังกล่าวได้เชิญนักธุรกิจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเชียงใหม่บางส่วนมาให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อสรุปเสนอเพื่อปรับรูปแบบการบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใหม่
ซึ่งตัวแทนนักธุรกิจที่มาร่วมรับฟังต่างกล่าวถึงปัญหาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีว่าการบริหารจัดการขาดความคล่องตัว น่าจะปรับรูปแบบไม่อิงระบบราชการ ผู้บริหารควรมองภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวออก และเห็นด้วยหากจะเปิดให้มีการสัมปทานจากเอกชนในบางส่วน และออกแบบกิจกรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในจุดอื่น ที่สำคัญควรมีการสร้างภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้ออกมาในลักษณะที่คนเชียงใหม่รู้สึกเป็นเจ้าของ ปรับระบบการประชาสัมพันธ์ เน้นการบริหารที่โปร่งใส ก็จะดีกว่าที่เป็นอยู่
 
29 พฤศจิกายน 2550 , 19:01 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรารถนา สวท.เชียงใหม่