จังหวัดเชียงใหม่ แถลงความพร้อมการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานศาสนิกสัมพันธ์รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยผู้นำทุกศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ กำหนดร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยกำหนดจัดงานศาสนิกสัมพันธ์รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา
สำหรับกิจกรรมภายในงานของแต่ละศาสนาประกอบด้วย ศาสนาพุทธ มีจำนวนพระสงฆ์ประกอบพิธี 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 510 คน ศาสนาคริสต์ และซิกข์- นามธารี มีผู้ประกอบพิธี 5 คน ผู้ร่วมงาน 300 คน ประกอบพิธีนมัสการพระเจ้า เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ศาสนาอิสลาม มีผู้ประกอบพิธี 10 คน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 150 คน ประกอบพิธีขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อประทานสมานฉันท์ในหมู่ศาสนิก ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีผู้ประกอบพิธี 9 คน จำนวนผู้ร่วมงาน 50 คน ประกอบพิธีมาตุภูมิ และศาสนาซิกข์ มีจำนวนผู้ประกอบพิธี 11 คน จำนวนผู้ร่วมงาน 50 คน ประกอบพิธีสวดพระอัศนีย์เทพ
โดยงานศาสนิกสัมพันธ์รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษาจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม นี้ เริ่มต้นด้วยขบวนแห่จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารไปยังพุทธสถานเชียงใหม่ เพื่อประกอบกิจกรรมดังกล่าว จนถึงเวลาประมาณ 18.00 น.จะร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี
 
29 พฤศจิกายน 2550 , 21:27 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่