จังหวัดเชียงใหม่จัดงานศิลปวัฒนธรรมและอาหาร 4 ภาคอย่างยิ่งใหญ่ 11 – 20 พ.ย.นี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดงานรวมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคอย่างยิ่งใหญ่ 11 – 20 พ.ย.นี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง ถือว่ามาเที่ยวเชียงใหม่เหมือนได้ไปทั่วประเทศ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม 4 ภาค กำหนดจัดงาน ศิลปวัฒนธรรมและอาหาร 4 ภาค ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤศจิกายน 2548 นี้ ที่บริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยทั้ง 4 ภาค เพื่อให้คนในชาติเกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ และร่วมสืบสานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมสร้างความเข้มแข็งเป็นมรดกสืบไป
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ผู้คนแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน การจัดงานครั้งนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่ผู้คนจะได้พบเห็นและศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละแห่ง เปรียบเสมือนได้เดินทางไปทั่วประเทศจากการเข้าชมงานที่เชียงใหม่เพียงแห่งเดียว
สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจเช่น การแข่งขันตีกลองหลวงชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี การจัดซุ้มตามสถาปัตยกรรมของแต่ละภาค การแสดงนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาทางวิชาการ การจำหน่ายอาหาร 4 ภาค และยังมีการโชว์สิ่งของขนาดใหญ่ 3 สิ่งคือ กลองหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 72 นิ้ว ขันโตกล้านนาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.10 เมตร และบายศรีขนาดใหญ่
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 8 พ.ย.48