รองนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน

  
    รองนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อรับทราบข้อมูลและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยรวม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองนายกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ต้องทำทั้งระบบ และบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจากการร่วมประชุมกับทุกฝ่ายก็ได้รับทราบปัญหาหลัก ๆ รวมทั้งแนวทางป้องกันทั้งระยะสั้น และระยะยาว จึงได้ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนร่วมกันเป็นแผนแม่บท และแผนงบประมาณอย่างชัดเจน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักในการจัดทำแผนครั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หลังจากนี้อีก 2 สัปดาห์จะจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนงานอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่จะต้องทำอย่างไร ใช้เงินเท่าใด ใช้เวลานานเท่าใด ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปีใหม่
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 9 พ.ย.48