เปิดโครงการวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนจาก 5 จังหวัดเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คน
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรม ที่โรงยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีศาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สืบเนื่องมาจากรัฐบาล มีนโยบายพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ และรัฐ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตสมควรที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจด้วยหลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย จึงได้จัดทำโครงการวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรมโปรแกรม เยาวชนยุคใหม่จิตใจผู้นำ ขึ้น โดยจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเยาวชน หลักสูตร 5 วัน 4 คืน เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ รู้จักปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม เพียบพร้อมตามวัย มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้านำ กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักศาสนา และสร้างกลุ่มเยาวชนผู้นำ เพื่อทำการขยายผลต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งประเทศ
สำหรับโครงการ วัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรม ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2548 มีกลุ่มผู้แทนเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จาก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และเชียงราย จังหวัดละ 200 คน รวม 1,000 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เข้ารับการอบรมที่ สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดร่ำเปิงตโปทาราม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด และวัดร้องวัวแดง อีกกลุ่มประกอบด้วย จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย เข้ารับการอบรมที่สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดของตัวเอง
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 10 พ.ย.48