จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินทุกมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควัน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินทุกมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงเหมือนปีก่อน แต่ทั้งนี้ประชาชนทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือด้วย
เมื่อเดือนมีนาคม ต่อถึงเมษายน ปีที่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว สร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปี 2551 นี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการประกาศเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องภัยหนาว ภัยแล้งและหมอกควัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เป็นฝ่ายเลขาร่วมกัน โดยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานส่วนท้องถิ่นดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ และการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา
นอกจากนั้น หากมีเหตุการณ์เกิดหมอกควันขึ้น ก็ได้มีการวางแผนการปฏิบัติในการแก้ไข พร้อมได้เตรียมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างครบครัน โดยทางศูนย์รับแจ้งเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-409345 ก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงที
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งหากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในวาระจังหวัดเชียงใหม่ ก็เชื่อว่าในช่วงฤดูแล้งปี 2551 นี้ ปัญหาจะไม่รุนแรงเหมือนปีก่อน อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ทางราชการเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคน
 
28 มกราคม 2551 , 15:06 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่