ประชุมปฐมนิเทศโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา

  
     กรมชลประธานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา โครงการอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
กรมชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตามที่กรมชลประธานได้ว่าจ้างบริษัที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัทปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทพี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด –แม่กวง ซึ่งได้ดำเนินการออกแบบไว้แล้ว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำแม่กวงตอนล่าง มีกำหนดระยะเวลาในการออกแบบทั้งสิ้น 720 วัน ระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2550 ถึง 12 สิงหาคม 2552 เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปในเชิงบูรณาการ เกิดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กรมชลประทานจึงได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปสรุปรวบรวมปรับปรุงการดำเนินการ
ปัจจุบันได้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ความต้องการใช้น้ำสูงกว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งระบบจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่โครงการชลประทานแม่กวงได้ 43,410 ไร่ และสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ได้ปีละ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนเกษตรกรและชุมชนเมืองทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 
30 มกราคม 2551 , 10:36 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่