รองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุ ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 31 ราย

  
     รองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุ ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 31 ราย อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในการทำงานป้องกันปัญหาไข้หวัดนก กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนต้องทำอย่างใกล้ชิดและได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมารับทราบนโยบายทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับประเทศไทยนั้นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกรายล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 และยังไม่พบเพิ่มอีก ส่วนความคืบหน้าผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่จังหวัดนครสวรรค์ 13 รายและจังหวัดพิจิตร 18 ราย เจ้าหน้าที่ได้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทุกวัน ยังไม่มีรายใดมีอาการป่วย และจะติดตามจนครบ 14 วัน โดยกรมควบคุมโรคได้แยกผู้ป่วยเป็นสองประเภท คือผู้ป่วยเฝ้าระวัง คือผู้ป่วยที่มีอาการ และผู้สัมผัสเฝ้าระวัง คือผู้สัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยตายด้วยโรคไข้หวัดนก จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย
สำหรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก กรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการ 5 มาตรการหลักคือ การเฝ้าระวังการป่วยในสัตว์ปีกและคนทุกหมู่บ้านโดย อสม.การตรวจและทำลายสัตว์ปีกที่ติดเชื้อเพื่อกำจัดวงแพร่ระบาด ให้สถานพยาบาลทุกระดับค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ติดตามเฝ้าระวังการป่วยผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ปีก และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแหล่งที่พบการติดเชื้อสัตว์ปีก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้สร้างห้องแยกปลอดเชื้อมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ อีกทั้งสำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ 2 ล้าน 4 แสนเม็ด จัดส่งให้โรงพยาบาลทุกแห่งแห่งละ 200 เม็ด และกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
 
30 มกราคม 2551 , 10:37 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่