วางมาตรการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนรับภาวะโลกร้อน

  
     กรมปศุสัตว์จัดประชุมเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรค ทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อวางมาตรการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนรับภาวะโลกร้อน
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมวิชาการโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนรับภาวะโลกร้อน ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการสังกัดกรมปศุสัตว์และกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี ในการเตรียมพร้อมรับมือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคอุบัติใหม่ สร้างความเข้าใจและหาแนวทางประสานความร่วมมือในการควบคุมโรค มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน จะส่งผลกระทบต่อการเกิดและการระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการดูแล ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งโรคระบาดที่ติดต่อถึงคน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ โดยยืนยันว่าหลักการลงมือจัดการทันทีที่พบโรคยังได้ผลดี
สำหรับโรคระบาดเกิดใหม่ที่น่าจับตามองคือ โรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสนิปาห์ โรควัวบ้า ซึ่งการเฝ้าระวังควบคุมโรคสัตว์แปลกถิ่นที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจะต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
 
30 มกราคม 2551 , 10:39 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่