ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกว่าร้อยละ 50

  
     ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกว่าร้อยละ 50 ขณะที่นักวิชาการไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.เทพ พงษ์พาณิชย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักวิชาการร่วมประชุมกว่า 200 คน การประชุมดังกล่าวมีผลงานทางวิชาการนำเสนอ 94 เรื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิผลในวงกว้าง
นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 50 ขณะที่ได้มีการส่งเสริมนักวิชาการพัฒนาสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นครัวของโลก
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่าประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตได้ทัดเทียมกับนานาอารยะ แต่ที่ผ่านมามีปัญหาด้านเงินทุนสนับสนุน จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนักวิจัยเพื่อนำความรู้จากหิ้งสู่ห้างสู่การใช้จริงอันจะส่งผลดีต่อภาคการเกษตรที่เป็นกำลังผลิตหลักของชาติ
 
1 กุมภาพันธ์ 2551 , 16:35 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่