ผู้จัดรายการวิทยุชุมชนเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

  
    ผู้จัดรายการวิทยุชุมชนเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานต่อต้านเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิศักยภาพเยาวชน จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุเยาวชนต้านเอดส์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุชุมชนร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2551 การอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานต่อต้านเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้เกิดการขยายผลประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในกลุ่มเยาวชนโดยผ่านการจัดรายการวิทยุ
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข 7 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากสถิติพบว่าเยาวชนเมื่อมีปัญหาจะบอกเพื่อนเป็นอันดับแรก บอกพ่อแม่ และครู เป็นอันดับสุดท้าย การที่มีผู้จัดรายการเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันจะสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนรุ่นเดียวกันเป็นอย่างดี
สำหรับผู้จัดรายการวิทยุชุมชนดังกล่าวเมื่ออบรมเสร็จแล้วจะสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการวิทยุชุมชน โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนข้อมูล
 
2 กุมภาพันธ์ 2551 , 15:25 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่