กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 9 มี.ค.51 โดยให้รับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง 4-8 ก.พ.51 นี้

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 9 มี.ค.51 โดยให้รับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง 4-8 ก.พ.51 นี้
ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลง เทศบาลนครเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และ ข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 จึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 และกำหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่กำหนด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5325-9104 หรือที่งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5325-9094-7 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซด์ www.cmcity.go.th
สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 24 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต ๆ ละ 6 คนคือเขตเลือกตั้งที่ 1 แขวงนครพิงค์ เขตเลือกตั้งที่ 2 แขวงกาวิละ เขตเลือกตั้งที่ 3 แขวงเม็งราย และเขตเลือกตั้งที่ 4 แขวงศรีวิชัย
 
3 กุมภาพันธ์ 2551 , 19:58 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่