โรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือขานรับร่วมจัดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

  
     โรงงานอุตสาหกรรม 150 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ล่าสุดอีก 20 โรงงานในภาคเหนือเข้าร่วมโครงการ
นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยจะให้สัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แก่โรงงานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนให้โรงงานมีการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของเสียและมลพิษภายในโรงงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดการค้าเสรี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ประกอบการ โดยโรงงานสามารถนำไปพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO 14001 โดยได้นำผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเหนือ 20 รายมาร่วมลงนามในข้อตกลงเพื่อมุ่งสู่โรงงานพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ขณะนี้มีโรงงานเข้าโครงการ 146 แห่งทั่วประเทศ โดยปีนี้บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด มหาชน ได้สนับสนุนงบประมาณ 21 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการ ขยายขอบเขตการทำงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 120,000 โรง ในจำนวนนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษกว่า 80,000โรง
 
6 กุมภาพันธ์ 2551 , 11:48 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่