ม็อบหอมหัวใหญ่เรียกร้องขอจ่ายชดเชยเพิ่ม

  
     เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จากอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ำ ภายหลังไม่พอใจมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จากอำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 200 คน รวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหอมหัวใหญ่ราคาตกต่ำ โดยนายจรัล ปัญญามงคล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จาก 2 อำเภอมีกว่า 3 พันราย มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 4 ,200 ไร่ ผลผลิตประมาณ 24,000 ตัน ปีนี้หอมหัวใหญ่มีผลผลิตจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย แต่พบว่าราคารับซื้อต่ำมาก กิโลกรัมละ 2 บาท เกษตรกรต้องแบกรับภาระขาดทุน โดยมาตรการที่ทางจังหวัดจะช่วยเหลือให้ไถกลบทำลายหอมหัวใหญ่ในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกไว้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอรายละครึ่งไร่ โดยจะชดเชยเงินให้รายละ 11,000 บาท รวมทั้งหมด 1,500 ไร่ ไม่เป็นที่พอใจของเกษตรกร จึงขอเรียกร้องให้ ขอทำการกลบทำลายหอมหัวใหญ่รายละ 1 ไร่ และให้เพิ่มค่าชดเชยเป็น 22,000 บาท และขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ฯตามความเป็นจริง อีกทั้งต้องควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หรือหนทางสุดท้ายเปิดเสรีโดยรัฐบาลไม่ต้องเข้าไปจัดการ ใด ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาถูกลง
หลังจากตัวแทนเกษตรกรได้เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงาน โดยมีนางสาวเรืองวรรณ บัวนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ได้ข้อสรุปคือ จะยังคงให้ฝังกลบทำลายหอมหัวใหญ่รายละครึ่งไร่ ชดเชยรายละ 11,000 บาท โดยเกษตรกรนั้นต้องมีผลผลิตในไร่จริง และเป็นผู้รับเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ฯไปปลูกเท่านั้น และจะเก็บหอมหัวใหญ่ปริมาณ 5 พันตัน เข้าห้องเย็นของ อตก.เพื่อรอขายในระยะต่อไป โดยจะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุม คชก.ก่อน อีกทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ อตก.รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคหอมหัวใหญ่หน่วยละ 250 ตัน โดยให้ดำเนินการได้ทันที
 
6 กุมภาพันธ์ 2551 , 11:49 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่