สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลสำเร็จของงานตามข้อตกลง P.S.A

  
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลสำเร็จของงานตามข้อตกลง P.S.A. และยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี 2549
ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำข้อตกลงการทำงาน Public Service Agreement หรือ P.S.A. กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กำหนดแนวทางการปฏิบัติ การทำงาน เป้าหมาย ผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญตามแผนงานโครงการต่าง ๆ นั้น
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลสำเร็จของงานตามข้อตกลง P.S.A. และยุทธศาสตร์การดำเนินงานปี 2549 ขึ้น โดยมีนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดการประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานตรวจราชการของกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เพื่อสรุปผลสำเร็จและข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 11 พ.ย.48