ชาวชุมชนบ้านปางกองกิ่งอำเภอแม่ออน รวมตัวกันเปิดสถาบันการเงินชุมชนแห่งแรกในเชียงใหม่

  
    ชาวชุมชนบ้านปางกอง หมู่บ้านเล็ก ๆในกิ่งอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเข้มแข็งเปิดสถาบันการเงินชุมชนแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
บ้านปางกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน 118 ครัวเรือน ได้รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เริ่มจากเงินกองทุนหมู่บ้านที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 ล้านบาท ปัจจุบันสามารถพัฒนาระบบการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่อีก 1 ล้านบาทเพื่อจัดการกองทุน ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 171 คน มีเงินออมสัจจะออมทรัพย์จำนวน 380,000 บาท จนสามารถเปิดดำเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านปางกองได้สำเร็จ อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อจะพัฒนาอาชีพ นำไปสู่รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชนอย่างมั่นคง
นายบุญเลิศ เถื่อนยืนยงค์ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้นับเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ที่ ธกส.ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ รู้จักการประหยัดและอดออม โดย ธกส.ได้จัดเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้การทำบัญชีกองทุน ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ให้บริการด้านการเงินธนาคารแก่ประชาชน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งเป้าปีนี้จะมีสถาบันการเงินชุมชน ทั่วประเทศ 300 แห่ง และเพิ่มจนครบจำนวนหมู่บ้านในปีต่อไป สถาบันการเงินชุมชนจะเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการบริการของ ธกส.โดยตั้งเป้าจะจ่ายเงินกู้กองทุนหมู่บ้านผ่านสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง