วันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน

  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเนื่องในวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนที่จังหวัดเชียงใหม่
นายกองเอกวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียงและรับฟังสารจากผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนนายกองใหญ่สุรยุทธ์ จุลานนท์ ใจความว่า กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 54 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองอาสารักษาดินแดนได้ยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้กองอาสารักษาดินแดนให้มุ่งหมายอบรมราษฎรให้ทำหน้าที่เพื่อช่วยป้องกันบรรเทาภัย อันเนื่องจากสงครามและภัยธรรมชาติ ตลอดจนรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยของประเทศ โดยกองบัญชาการรักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นกองกำลังประจำถิ่น ในยามศึกได้ร่วมรบกับกองกำลังหลัก ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติ สร้างวีรกรรมแห่งความกล้าหาญ เสียสละอุทิศชีวิตเป็นที่ประจักษ์ ยามสงบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนฝ่ายปกครองและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือ บริการประชาชนมาโดยตลอด
ในปีที่ผ่านมากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่เคยได้รับรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นของจังหวัด อันดับหนึ่งของประเทศ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อาย ได้อันดับสองของประเทศ ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
11 กุมภาพันธ์ 2551 , 13:21 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่