exit poll ระบุ หมายเลข 1 ได้คะแนนสูงสุด

  
    มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เผยผลการสำรวจความคิดเห็น เอ็กซิทโพลล์ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 1 มีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และคณะแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็น เอ็กซิทโพลล์ ทำนายผลการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับศูนย์วิจัยเอเบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 2,526 หน่วยเลือกตั้ง มีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 1,170,200 คน การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างสองขั้นตอน สุ่มสำรวจจากหน่วยเลือกตั้ง 160 หน่วย ในทุกอำเภอ โดยสอบถามจากผู้มีสิทธิหน้าคูหาคูหาละ 100 คน รวม 16,000 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่า จังหวัดเชียงใหม่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ได้คะแนนสูงสุดคือหมายเลข 1 นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร คะแนนร้อยละ 25.59 ลำดับที่ 2 คือผู้สมัครหมายเลข 11 นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว คะแนนร้อยละ 22.64 ลำดับที่ 3 นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี คะแนนร้อยละ 10.71 และลำดับที่ 4 คือนายอำนาจ กรุณา คะแนนร้อยละ 8.16 ทั้งนี้คะแนนของผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่ 1 และ 2 ใกล้เคียงกันมาก และมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงลำดับค่อนข้างสูง ต้องติดตามผลการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด
สำหรับบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เกือบทุกหน่วยเลือกตั้งได้นับคะแนนแล้ว มีประชาชนมารอสังเกตการณ์จำนวนหนึ่ง
 
2 มีนาคม 2551 , 15:51 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่