สรุปผลการเลือกตั้ง สว.เชียงใหม่ หมายเลข 1 นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ได้คะแนนสูงที่สุด

  
     ผลการเลือกตั้ง สว.จังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1 นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ได้คะแนนสูงที่สุด โดยอำเภอแม่วางมีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนมากที่สุด ส่วนอำเภอที่มีผู้ใช้สิทธิน้อยที่สุดคืออำเภอเมือง
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุด ได้รับเลือกตั้งเป็นว่าที่สมาชิกวุฒิสภาคือหมายเลข 1 นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 171,090 คะแนน อันดับที่ 2 หมายเลข 11 นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว 136,793 คะแนน อันดับที่ 3 หมายเลข 9 นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี 81,839 คะแนน
สำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวน 818,101 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 1,166,644 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.12 มีบัตรเสีย 37,841 ใบ ร้อยละ 4.63 จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 104,741 ใบ ร้อยละ 12.80 โดยอำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ อ.แม่วาง เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 80.85 อันดับที่ 2 อ.จอมทอง ร้อยละ 79.89 และอันดับที่ 3 อ.แม่ออน ร้อยละ 79.79 ส่วนอำเภอที่มีผู้ใช้สิทธิน้อยที่สุดคือ อ.เมืองเชียงใหม่ ร้อยละ 56.04
 
3 มีนาคม 2551 , 12:13 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่