ประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติระดับภาคเหนือ

  
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันสมัชชาครอบครัว สู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระบุครอบครัวขยายแบบไทยที่ทำให้คนมีวุฒิภาวะและประสบความสำเร็จสูงกว่าครอบครัวเดี่ยว
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติระดับภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุม
นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สถาบันที่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดคือสถาบันครอบครัว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งสร้างสู่ความเป็นสังคมเข้มแข็งทั้งประเทศโดยเริ่มจากครอบครัว ทั้งนี้ได้มีการสรุปรวมปัญหาของแต่ละภาคเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยล่าสุดนำข้อสรุปของทั้งภาคเหนือมาพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะนำเสนอที่ประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อลงนามในข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาระดับประเทศและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวในตอนท้ายว่า ทั้งนี้จากการที่คนไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากเกินไป ทำให้ครอบครัวขยายหายไปจากสังคม โดยเฉพาะสังคมเมือง ซึ่งล่าสุดประเทศในแถบตะวันตกโดยเฉพาะออสเตรเลียนั้นให้การยอมรับว่าครอบครัวขยายที่มีปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก อยู่กันพร้อมหน้าครบจะมีความสุขมากกว่าครอบครัวเดี่ยวและผู้ที่เติบโตจากครอบครัวที่พรั่งพร้อมด้วยความรักและเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัวจะประสบความสำเร็จในชีวิตและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีกว่าคนที่มาจากครอบครัวเดี่ยว
 
6 มีนาคม 2551 , 01:25 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่