รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการ GCGP สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมลงนามความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 11 มีนาคมนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า เพื่อโครงการทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน (Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects : GCGP) มูลค่า 2,865,400 บาท โดยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางจุนโกะ โยะโคะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จะร่วมพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือดังกล่าว ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นสื่อถ่ายทอดสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากนั้น ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษายังจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือกันในระหว่างนักวิชาการและชุมชนในท้องถิ่น ทั้งภาคอุตสาหกรรมและประชาชนได้บรรลุสู่วัตถุประสงค์ โดยการจัดทำหลักสูตรและเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษา นักวิชาการในภาคเหนือ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนโครงการก่อตั้งหลักสูตรปริญญาโทสำหรับวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรม และการให้ความช่วยเหลือในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองความต้องการที่มากขึ้นในเรื่องของญี่ปุ่นศึกษา โดยเฉพาะภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 โดยได้จัดตั้งสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 ขณะนี้มีผู้จบการศึกษาเอกวิชาภาษาญี่ปุ่นไปแล้ว 300 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก 252 คน และเป็นวิชาโทกับวิชาเลือกรวมกัน 300 คน ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เช่น นิทรรศการ ค่ายอาสา และการประกวดสุนทรพจน์หมู่เป็นต้น
 
8 มีนาคม 2551 , 10:17 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่