สรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา สรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 แขวง สามารถมีสมาชิกสภาเทศบาลได้แขวงละ 6 คน รวม 24 คน ผลการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 แขวงนครพิงค์ นายวิชัย พิริยะอานันท์ นางสาวพรฤดี พุทธิศรี นายวิทยา บุญนนท์ นายธนากร ฟุ้งกิตติกุล นางเถาวัลย์ แก้วกันทา นายณัฐฐ์เดช วิริยดิลกธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 2 แขวงกาวิละ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ นายวรัท ทรงสิริอาชา นางสาวพัสกร ชุ่มเจริญ นายพจนา ศรีศิลปนันท์
เขตเลือกตั้งที่ 3 แขวงเม็งราย นายพลศักดิ์ อนันต์รัตน นายนพวงศ์ รัฐผไท นายสมนึก อุดมวิเศษ นายพจนารถ ศรียารัณย์ นางสาววิบูลย์ศรี สุริยะวรรณ นายประสิทธิ์ ขันแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 4 แขวงศรีวิชัย นางสุทธิลักษณ์ วรวัลย์ นางบงกช ตุวานนท์ นายชานนท์ ผ่องเจริญกุล นายสุทัศน์ ศรีล้อม นางภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ นายพอพันธ์ ประพันธ์วงค์
 
10 มีนาคม 2551 , 16:39 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่