ประชุมเสวนาเรื่อง การประกาศบังคับใช้ซีแอลยา กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมเหนือการค้า ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือร่วมกับหลายองค์กรจัดเวทีเสวนาวาระพิเศษ เรื่อง การประกาศบังคับใช้สิทธิ ซีแอลยา กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมเหนือการค้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมล่ารายชื่อถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยภาคเหนือตอนบน คณะกรรมการองค์กรภาคเอกชนด้านเอดส์ภาคเหนือ เครือข่ายสุขภาพและการพัฒนา เครือข่ายพระสงฆ์งานเอดส์ภาคเหนือ เครือข่ายพระสงฆ์พระนักพัฒนาภาคเหนือตอนบนประเด็นด้านเอดส์ สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคีองค์กรภาคประชาชน และนักวิชาการ รวมประมาณ 150 คน จัดประชุมเสวนาเรื่อง การประกาศบังคับใช้ซีแอลยา กฎหมายเพื่อมนุษยธรรมเหนือการค้า โดยมีวิทยากรประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปนานนท์ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระสงฆ์และฆราวาสอีกส่วนหนึ่ง
ในเวทีเสวนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ซีแอล (CL = Compulsory License) ว่าคืออะไร ทำไมต้องทำซีแอล เงื่อนไขการทำ ประโยชน์ที่จะได้รับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพอสรุปได้ว่า การทำซีแอลจะทำให้คนจนสามารถเข้าถึงยาในราคาที่ถูกลงมาก เช่น ยารักษามะเร็งปอด จากราคาเข็มละประมาณ 25,000 บาท จะเหลือเพียง 4,000 บาท หรือยากรักษามะเร็งเต้านม จากเม็ดละ 230 บาท เหลือเพียง 6-7 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายทั้งของไทยและนานาชาติแต่อย่างใด
ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่า แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นชอบให้ดำเนินการซีแอลยามะเร็งต่อไป เครือข่ายก็จะติดตามจับตาดูอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการทบทวนคำสั่งโยกย้ายเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในขณะเดียวกัน ได้ร่วมกันล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งให้กับประธานชมรม
 
11 มีนาคม 2551 , 16:48 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่