จัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นครั้งแรกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาทั้งแก่นักศึกษา นักวิจัยและประชาชนทั่วไป
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า เพื่อโครงการทางวัฒนธรรมระดับพื้นฐาน มูลค่ากว่า 2 ล้าน 8 แสนบาท โดยมีนางจุนโกะ โยะโคะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียง ร่วมลงนามในข้อตกลง ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคนี้กับประเทศญี่ปุ่น โดยจะมีทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครองและเศรษฐศาสตร์กว่า 1,400 รายการ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารครบครัน มุ่งเผยแพร่ความรู้ให้ทั้งนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติโครงการนับตั้งแต่ดำเนินการสถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาอยู่ที่อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เป็นศูนย์กลางทางวิชาการแห่งข้อมูล เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในภาคเหนือ ส่วนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ นั้นเริ่มดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2530 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วประมาณ 300 คน
 
12 มีนาคม 2551 , 15:45 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่