กระทรวงอุตสาหกรรมเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางมาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอนมีโรงงานรวมกว่า 3 พันแห่ง ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางมาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ
กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสัมมนาแนวทางการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรืออันตราย โดยได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและสถานประกอบการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อทราบถึงแนวทางและวิธีการเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบด้านมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร่ ตลอดจนแนวทางการประสานงานแจ้งเหตุกับหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการที่ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรง
นายนเรศ แสนไชย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอนมีโรงงานรวมกว่า 3 พันโรง โดยจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 2 พันโรง จังหวัดลำพูนกว่า 800 โรงและแม่ฮ่องสอนมีกว่า 200 โรง หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับปัญหาหลักของอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน คือจะมีการทำงานศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะไม้แกะสลักที่มีการเผาเศษไม้ การอบไม้ ก่อให้เกิดควัน โรงงานฟอกย้อมผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ทำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงคูคลอง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี
 
13 มีนาคม 2551 , 13:57 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่