ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้การประชุมพิจารณางบประมาณกว่า 640 ล้านบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นโมฆะ

  
     ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้การประชุมพิจารณางบประมาณกว่า 640 ล้านบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นโมฆะ ส่งผลให้ต้องชดใช้เงินคืนกว่า 300 ล้านบาท
นายถวิล บัวจีน สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีที่ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยส่งหนังสือไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในเย็นวันที่ 27 สิงหาคม เดือนเดียวกัน เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 กว่า 640 ล้านบาท ทั้งนี้ตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย การประชุมเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย หนังสือเชิญประชุมต้องถึงสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อศึกษาการใช้งบประมาณ สมาชิกบางคนได้รับหนังสือเพียงวันเดียวก่อนเข้าประชุม จึงได้คัดค้านว่าการประชุมครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ประธานสภาก็ได้ใช้อำนาจจัดการประชุมต่อจนกระทั่งอนุมัติใช้ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวด้วยมติ 22 ต่อ 21 เสียง นายถวิลและกลุ่ม สจ.ที่ไม่เห็นด้วยจึงได้ยื่นเรื่องไปยังศาลปกครอง ล่าสุดศาลปกครองเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วได้พิพากษาให้ยกเลิกมติประชุม อบจ.เรื่อง งบประมาณ และให้ยกเลิกประกาศ อบจ.เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติของ อบจ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 ขณะเดียวกันศาลปกครองเชียงใหม่จะส่งเรื่องให้ศาลปกครองกลาง หลังจากนั้นศาลจะมีคำสั่งให้สำนักงานบังคับคดีของศาลปกครองกลาง ดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายเพื่อวินิจฉัยและเรียกเอาทรัพย์สินของรัฐคืนแก่รัฐต่อไป
สำหรับคดีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ แต่หากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองสำนักบังคับคดีของศาลมีหน้าที่ติดตามเรียกคืนเงินงบประมาณ ส่วนกิจกรรมใดที่ทำแล้วกับบุคคลภายนอก ย่อมไม่กระทบกับคนภายนอก แต่ผู้กระทำและผู้มีส่วนร่วม และผู้สนับสนุนจะต้องร่วมรับผิดชอบตามสัดส่วนของตน และขณะนี้ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวไปแล้วกว่า 384 ล้านบาท
 
13 มีนาคม 2551 , 13:58 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่