จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กระดับท้องถิ่นตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

  
     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จาก 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กระดับท้องถิ่นตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ที่เชียงใหม่
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กระดับท้องถิ่นตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด หลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กสู่ความยั่งยืน รายงานผลการดำเนินงานปี 2550 จัดทำแผนปฏิบัติการปี 2551 และเพื่อศึกษาหารูปแบบการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 ศูนย์การเรียนรู้ และ ตำบลน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จาก 4 จังหวัดคือเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวน 170 คน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 6 ในจำนวน 10 รุ่นที่จะดำเนินการทั่วประเทศ
 
13 มีนาคม 2551 , 15:47 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่