มอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการที่ผ่านกมาประเมิน 8 จังหวัดภาคเหนือ

  
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการที่ผ่านกมาประเมิน 8 จังหวัดภาคเหนือ 405 แห่ง
นายวิทยา วิทยาศรัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมควบคุมโรค และสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยด้านเอดส์ (Thailand Business Coalition on AIDS : TBCA) กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ตามโครงการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาด และลดผลกระทบของเอดส์ต่อผู้ที่ทำงานในหน่วยงานและสถานประกอบกิจการ บนพื้นฐานของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกัน ไม่ลิดรอนสิทธิผู้ที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
สำหรับสถานประกอบกิจการที่จะได้รับใบรับรองมาตรฐานครั้งนี้ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพงานเอดส์ของสถานประกอบกิจการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO Thailand (AIDS-response Standard Organization) จาก 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวม 405 แห่ง โดยมีนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี
 
16 มีนาคม 2551 , 16:12 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่