รายงานพิเศษ : โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประสบความสำเร็จโครงการแผนที่สุขภาพ

  
     รายงานพิเศษ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการแผนที่สุขภาพ นำเด็กเสี่ยงห่างจากยาเสพติด สร้างคุณธรรม คืนคนดีสู่สังคม
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.และสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสนับสนุนโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้เกิดจากเด็ก ๆ ประมาณ 20 คนได้ร่วมกันคิด และวิเคราะห์ปัญหา แล้วพบว่าพื้นที่เสี่ยงของโรงเรียนคือห้องน้ำและป่าหลังโรงเรียน ที่จะเป็นแหล่งมั่วสุมดื่มสุราและเสพยาเสพติด เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง จึงได้เกิดการพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำและเปลี่ยนป่าหลังโรงเรียนเป็นสวนสมุนไพร นำเด็กเข้าค่ายคุณธรรม ปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ได้เบาบางลง เด็กกลุ่มเสี่ยงเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ดังคำบอกเล่าของ นายภาณุพงษ์ อนันต๊ะ และนางสาวกรวิไล เดชลงยา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
การดำเนินโครงการนั้นจะเริ่มไม่ได้หากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ดีจากคณาจารย์ที่มีความเข้าใจและคลุกคลีกับปัญหา นายสุรพล สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมและนางอรพิน อุเทนสุต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่เห็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เสนอทางแก้ปัญหาเอง
ขณะที่นายประยูร อองกุลนะ กรรมการบริหารสำนักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ขณะนี้มีโรงเรียนกว่าร้อยโรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการแผนที่สุขภาพ หากโรงเรียนใดที่ต้องการร่วมโครงการสามารถเสนอโครงการเพื่อการพิจารณาได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
17 มีนาคม 2551 , 16:43 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่