รร.เชียงดาววิทยาคม ประสบความสำเร็จ เพิ่มพื้นที่ ลดพื้นที่เสี่ยงแก้ปัญหายาเสพติด ชู้สาวและทะเลาะวิวาท

  
     โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการทำโครงการแผนที่สุขภาพ เพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงภายในโรงเรียน แก้ปัญหายาเสพติดสร้างคุณธรรมให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดน ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ โดยปัญหาสำคัญที่โรงเรียนตระหนักคือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาวและปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียน จากการการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มนักเรียน 20 คนได้ทำการสำรวจแผนที่สุขภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงในโรงเรียนทั้งห้องน้ำและป่าด้านหลังโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด เป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติดและดื่มสุราและสูบบุหรี่ นักเรียนจึงได้ร่วมมือกันปรับปรุงทัศนียภาพห้องน้ำ และปรับปรุงป่าหลังโรงเรียนให้เป็นสวนสมุนไพร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม อบรมจริยธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคี นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดึงเพื่อนกลุ่มเสี่ยงเข้ามาร่วมกิจกรรม จากคำบอกเล่าของนายภาณุพงษ์ อนันต๊ะ และนางสาวกรวิไล เดชลงยา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าผลของการดำเนินโครงการปัจจุบันสามารถลดจำนวนผู้เสพยาและกลุ่มเสี่ยง โดยความสมัครใจจากเด็กกลุ่มดังกล่าวที่กลับใจมาเป็นคนดีของสังคม
ปัจจุบันโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมได้ดำเนินโครงการแผนที่สุขภาพ เพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง ระยะที่สอง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เป็นสมาชิก โดยการเสนอโครงการต่าง ๆ จะผ่านสภานักเรียน ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ส่งผลให้สภาพปัญหาเบาบางลงไปอย่างมาก
 
17 มีนาคม 2551 , 16:44 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่