ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

  
     ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีเงินฝากน้อยกว่าเงินกู้เล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ
นายสุเทพ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2550 นับถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ว่า มียอดสินเชื่อทั้งสิ้น 16,764 ล้านบาท ส่วนเงินฝากมีจำนวน 12,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินกู้ต่อเงินฝากเท่ากับ 1 : 0.77 ซึ่งถือว่ายังต้องระดมเงินฝากให้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม การที่มีเงินฝากน้อยกว่าเงินกู้ก็เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยดี ซึ่งผลประกอบการเช่นนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันทุกธนาคาร
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. เชียงใหม่กล่าวด้วยว่า สำหรับสินเชื่อที่ปล่อยกู้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้และบริการสังคม เช่น สินเชื่อเพื่อการสร้างงานชนบท สินเชื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน นอกจากนั้น ธ.ก.ส.ยังมีกิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เช่น สนับสนุนการจัดทำชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย หรือสินเชื่อ 108 อาชีพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานรูปแบบใหม่อีกด้วย
 
18 มีนาคม 2551 , 13:37 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่