รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายแก่ข้าราชการในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กระทรวงแรงงานเน้นนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตและด้านสังคม จากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แก่ข้าราชการในสังกัดพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานจำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงของรัฐ และด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ได้มีการแปลงนโยบายไปสู่นโยบายการปฏิบัติงานจำนวน 16 หัวข้อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า สำหรับเรื่องคุณภาพชีวิตนั้นกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยมีบทบาทใน 3 ประเด็นหลักคือ นโยบายด้านการศึกษาที่ต้องพัฒนากำลังคนให้สอดรับการการเปลี่ยนแปลง นโยบายด้านแรงงาน ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย แนะนโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยการสร้างหลักประกันและระบบการออมในช่วงวัยทำงาน รวมทั้งเร่งสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่กลุ่มเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในเรื่องโอกาสการทำงานและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
 
21 มีนาคม 2551 , 17:51 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่