มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินโครงการชาวแม่โจ้รักสุขภาพ

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินโครงการชาวแม่โจ้รักสุขภาพ มีบุคลากรทุกคณะทุกสำนักสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ชาวแม่โจ้รักสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับงานอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และเป็นต้นแบบที่ดีในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ชาวแม่โจ้ ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับกิจกรรม ชาวแม่โจ้รักสุขภาพ ครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยแม่โจ้หลายฝ่าจเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ รองศาสตราจารย์ อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมทั้งบุคลากรทุกคณะและทุกสำนัก โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรโรงพยาบาลสันทรายเป็นผู้ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยฐานเรียนรู้ต่าง ๆ รวม 7 ฐาน เช่น ฐานลดอ้วน ลดโรคไม่ใช่เรื่องยาก ฐานเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ฐานจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ฐานปอดดี มีสุข ฐานเพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว เป็นต้น
 
30 มีนาคม 2551 , 16:13 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่