จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551

  
    คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 เน้นย้ำการตรวจจับอย่างเข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ตามที่ได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 ขึ้น ตั้งอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งแนวทางดำเนินงานในช่วงเวลาต่อจากนี้
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนปฏิบัติงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์คือ การบังคับใช้กฎหมาย วิศวกรรมจราจร การประชาสัมพันธ์ การแพทย์ฉุกเฉิน และการประเมินผล โดยเฉพาะจะเข้มงวดเรื่องการตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่าง 24 มีนาคม – 10 เมษายน และช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่าง 11-17 เมษายน 2551 โดยมีมาตรการหลัก 10 ประการ คือ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม การป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาจราจร การบังคับใช้กฎหมาย ด้านสังคมและชุมชน ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านการช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย ด้านการจราจรบนถนนสายหลักสายรอง ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ด้านรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและการสร้างแบบอย่างที่ดี และมาตรการด้านการรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้จะเน้นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 พ.ศ.2515 อย่างเข้มงวด เนื่องจากสถิติทุกปีที่ผ่านมาพบว่า ความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ และรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
 
2 เมษายน 2551 , 17:13 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่