วันจักรีที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
วันจักรีหมายถึง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรีเสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ วันที่ 6 เมษายน เป็นวัน ครบรอบ การก่อตั้ง ราชวงศ์ จักรี ซึ่งเป็น ราชวงศ์ ที่ครองราชย์ อยู่ใน ปัจจุบัน พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช มหาราช ทรงเป็น กษัตริย์ องค์ที่ 9 แห่ง ราชวงศ์นี้ ราชวงศ์ จักรี ก่อตั้งโดย พระพุทธ ยอดฟ้า จุฬาโลก หรือ พระรามา ธิบดี ที่ 1 พระองค์ ทรงประสูติ เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2280 มีพระนาม เดิมว่า"ทองด้วง" และ เสด็จขึ้น เสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ ทรงครองราชย์ อยู่เป็นเวลา 28 ปี ในช่วง รัชสมัย ของพระองค์ พระองค์ ทรงรวบรวม ราชอาณาจักร ให้เป็น ปึกแผ่น อย่างมั่นคง จนกระทั่ง ไม่ต้อง เกรงกลัว การรุกราน จากอริราชศัตรู อีกต่อไป สมเด็จ พระรามา ธิบดีที่ 1 ทรงได้รับ การสรรเสริญ ว่าทรงเป็น รัฐบุรุษ ผู้ปรีชา สามารถ เป็นนักกฎหมาย เป็นนักกวี และชาวพุทธ ผู้เลื่อมใส ศรัทธาใน พระศาสนา ดังนั้น รัชสมัย ของพระองค์ จึงได้รับ การกล่าวขานว่า เป็นยุคของ "การสร้างสรรค์ฟื้นฟู" แห่งรัฐ และ วัฒนธรรมไทย พระองค์ ทรงเป็น กษัตริย์ ผู้ก่อตั้ง กรุงเทพมหานคร ให้เป็น เมืองหลวง ของไทย และนี่ก็คือ งานสร้างสรรค์ ที่คงอยู่ ตลอดกาล จะได้รับชื่อเสียง ว่าเป็น "เมืองแห่งเทพยดา" พระองค์ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 เมื่อพระชนมายุ ได้ 72 พรรษา 1 พระราชโอรส ของสมเด็จ พระรามาธิบดีที่ 1 คือ สมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 2 ได้เสด็จขึ้น เสวยราชสมบัติ สืบต่อมา ในช่วง รัชสมัยของ พระองค์นี้เอง ที่ได้มีการฟื้นฟู ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย กันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวรรณคดี สมเด็จ พระรามาธิบดี ที่ 2 เองก็ทรง พระอัจฉริยะภาพ ในด้านศิลป์ รัชกาลต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่
****ข้อมูลจาก http://sunsite.au.ac.th/thailand/special_event/chakri/indext.html
 
6 เมษายน 2551 , 12:35 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่