รับสมัครผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  
     รับสมัครผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 42 ตำแหน่งแทนชุดเก่าที่ครบวาระระหว่างวันที่ 7-11 เมษายนนี้
หลังจากครบวาระของการบริหารงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดนายคณพล ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แล้ว โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2551 สำหรับผู้สนใจสมัครลงเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงตำแหน่งเดียว นำหลักฐานการสมัครพร้อมใบรับรองแพทย์ 1 ชุด และค่าธรรมเนียมการสมัคร 30,000 บาท โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานเอกสารที่แสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา ไปยื่นด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด
สำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นมี 42 เขตเลือกตั้ง จำนวนสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเลือกตั้งทั้งสิ้น 42 คน ผู้สมัคร 1 คนยื่นสมัครได้ 1 เขตเท่านั้น นำหลักฐานการสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียม 2,000 บาท พร้อมหลักฐานการศึกษา และหลักฐานอื่น ๆ ยื่นสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ที่โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
 
6 เมษายน 2551 , 14:11 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่